آقا یا خانم تلویزیون

تازه از کودکستا ن برگشته است . دست هایش را شسته و خشک نکرده به سراغت می آید و به آلمانی (وقتهایی که احساسی و پرحرارت می شود معمولاً فارسی گپ نمی زند) شروع به صحبت می کند:

- بابا ! امروز خانم معلم پانینی کارت* های من و دوتا از دوستانم را گرفت.

- چرا پسرم ، شما چکار کردید؟

با همان حرارت ادامه می دهد:

- ما داخل کلاس با کارتهایمان بازی می کردیم. به همین خاطر کارت ها را از ما گرفت.

- خوب ، حق داشته است. ساعت کلاس که وقت کارت بازی نیست. شما می توانید تنها در وقت استراحت با آنها بازی کنید.

او این بار با هیجان می گوید:

- بابا، می دانی من و دوستانم چه نقشه ای کشیده ایم؟

- چه نقشه ای؟

- ما می خواهیم امشب وقتی همه خوابیدند سه نفری به کودکستان برویم و با یک شمشیر لیزری شیشه کنار در را به اندازه یک دایره بزرگ ببریم و از آن داخل شویم و برویم به طبقه بالا و از روی میز خانم معلم کارتهایمان را برداریم.

بدون هیچ واکنش خاصی می گویی:

- اما پسرم دزدی کار بسیار بدی است.

بی درنگ می گوید:

- ما دزدی نمی کنیم تنها کارتهای خود را برمی داریم.

- اما می دانی که آنجا آلارم دارد و فوراً پلیس باخبر می شود.

باز هم او جواب دارد:

- ما فکر آن را هم کرده ایم. با یک وسیله فریزر آلارم را از کار می اندازیم.

 از تعجب دهانت باز می ماند: بچه های شش-هفت ساله و این چنین افکار و تخیلات. به آرامی می پرسی :

- پسرم، این کارها را از کجا یادگرفته ای؟

و او نام چند فیلم و کارتون را می گیرد که دوستانش برایش تعریف کرده اند. و تو در دل اعتراف می کنی که چه معلم توانمندی است این آقا یا خانم تلویزیون.

* پانینی کارت(Panini Bilder): کارتهایی حاوی عکس های بازیکنان و تیم های فوتبال اشتراک کننده در جام جهانی که این روزها در بین بچه ها دست به دست می شود.

/ 0 نظر / 30 بازدید