تلنگر ویروسی

همیشه فکر می کردی به عنوان یک انسان و آن هم مرد! خیلی قوی هستی ، به مرد بودن و دست و بازوهایت می بالیدی و با غرور راه می رفتی اما همینکه چند تا ویروس ذره بینی که قبلا در وجودشان هم شک داشتی چند روز زمین گیر و خانه نشینت کرد فهمیدی که باید کمی در جهان بینی و خودبینی ات تجدید نظر کنی البته اگر بعد ای اینکه سر پا شدی همه چیزی از یادت نرفت...

/ 0 نظر / 59 بازدید