روز کارگر و همراهی خشونت

یکی دیگر از ویژگی هایی که تقریباً در طی این سالها به شکل سنت در آمده است ، همراهی خشونت با این مظاهرات است. هرچند  گرامی داشت روز کارگر و مراسم مرتبط با آن در نفس خود جنبه اعتراضی دارد و عموماً کارگران برای تحقق بخشیدن به مطالبات خود و اعتراض به سیستم های موجود خصوصاً سیاست های کاپیتالیستی به میدان می آیند و همانطور که گفته شد اکثراً توسط گروههای چپگرا مدیریت می شوند ، اما در طول سال معمولاً راهپیمائی ها ویا تحصن های اعتراضی دیگر هم ممکن است صورت بگیرد اما الزاماً همه آنها (خصوصاً در کشورهای توسعه یافته) همراه با خشونت نیست. اما راهپیمائی روز اول می به گونه ایست که گویا خشونت هم باید جزئی از آن باشد. تا جائی که حتی در سوئیس که نه مطالبات و اعتراضات کارگران به آن شدت و حدت است و هم آن قدر راههای مسالمت آمیز برای احقاق حقوق ، فراوان است که تقریباً هیچ زمینه برای ابراز خشونت وجود ندارد ، باز هم هر ساله در روز اول می پلیس باید چند گلوله گاز اشک آور شلیک کند و دست به باتوم ببرد.

امروز در زوریخ هم چنین بود و در کنار راهپیمائی رسمی و سراسری که از سوی اتحادیه های کارگری و ارگانهای مربوطه سازماندهی شده بود و به آرامی و خیر و خوشی به پایان رسید ، در گوشه ای دیگر از شهر عده ای دیگر که تعداد آنها بسیار اندک بود با به آتش کشیدن سطل های زباله و پرتاب سنگ و بطری به طرف پلیس ضد شورش با آنها درگیر شدند و پلیس - که تعدادشان از اغتشاش گران کمتر نبود - هم متقابلاً اقدام به شلیک گاز اشک آور و پاشیدن آب نمود. من تا ساعت 4 بعد از ظهر شاهد این بازی موش و گربه بودم که هنوز ادامه داشت و آن گونه که در سایت خبرگزاری ها خواندم تا غروب هم ادامه داشته و در نهایت با پراکنده شدن اغتشاش گران و دستگیری عده ای از آنها توسط پلیس به پایان رسیده است.

خشونت های همراه با مراسم روز کارگر عمدتاً از دو دسته اند. یک دسته از این برخوردهای خشونت آمیز که معمولاً در کشور های غیر دموکراتیک و توسعه نیافته و البته بعضاً در کشورهای رشد یافته نیز رخ می دهد ، از بطن مظاهره های عمومی مردم و کارگران برمی خیزد که ریشه در مطالبات فراوان محقق نشده کراگران دارد ، مطالباتی که بر اثر بی توجهی حکومتگران بالاخره به شکل خشونت آمیز اظهار وجود می کنند. این چنین خشونت ها معمولاً فراگیر هستند و انعکاس نسبتاً وسیع خبری هم دارند. البته همین خشونت ها همه وقتی با تخریب و آسیب رسانی به اموال عمومی وشخصی همراه می گردد صورت منفی تری به خود می گیرد. مانند آنچه که امروز ، چون هرسال ، در یونان رخ داد. دسته دیگر از خشونت ها ، مانند آنچه امروز در زوریخ شاهد آن بودیم ، توسط افراد سوء استفاده جو که به دنبال بهانه ای برای اخلال در نظم عمومی می باشند صورت می گیرد که این عده البته متشکل از افراد اندکی بوده که جدای از سازماندهی رسمی راهپیمائی ها دست به این اقدامات می زنند.

/ 0 نظر / 20 بازدید